Hệ thống điểm đón trả

Danh sách cách điểm đón trả (không có trung chuyển) để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

Khu vực Bình Định

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 QN

Khu vực Đà Nẵng

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 ĐN

Khu vực Khánh Hòa

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 NT

Khu vực Đắk Lắk

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 ĐLắk